Magi och magikern

En magiker är någon som föds med en talang för att känna av magi, och kan därför lära sig tygla magisk kraft till att påverka världen. Det krävs alltså tre saker; medfödd talang, kunskap och den faktiska magiska kraften. 

De flesta magikerfödda, alltså barn till magiker, får själva förmågan att se magi, men det finns några få som saknar den. De som saknar talangen kan bli kvar inom magikernas samhälle men ses av många inte som riktiga magiker. I motsats är det utanför magikernas kretsar ovanligt bland vanliga människor att någon föds med den talangen men undantag finns. Vanliga människor som föds med förmågan att känna av magi kallas vildmagiker. Dessa vildmagiker brukar dras till magi och till magiker. Vissa magiker ser vildmagiker som en viktig del av släktets överlevnad medan andra ser ner på vildmagiker som inte fullvärdiga medlemmar av släktet. För att de ska kunna ingå i magikersläktet måste en vildmagiker “adopteras” av en eller flera magiker och får på det sättet också del av ett familjeband.

Själva den magiska kraften kommer dock inte från magikern själv. Magin är en uråldrig kraft som kan styra och förändra det som är. Magins väsen är komplext och varje tradition, varje familj och varje magiker har sin beskrivning av det. Kraften finns i hela världen och flödar ur magiska källor, så kallade noder. Vid noderna ett typ av vårdväsen, nornorna, som vakar över och tar hand om noden.

Norna
Foto Cajsa Lithell

En magiker drar kraft ur en nod genom att vara kopplad till den. Detta sker genom en ritual där magikern knyter en bit av sin själ till källan, därefter kan hen använda kraften även över långa avstånd. Vad som sedan händer med noden kommer också påverka den magiker som är knuten till den. Om noden skadas eller dör kan också de magiker som hör till den skadas eller dö. Ritualen att binda sig till noden går att vända, så att kopplingen till noden bryts. 

En magiker som har knutits till en nod behöver också kunskap om hur man använder den magiska kraften. Den kunskapen finns i form av olika Vägar. En väg är en tradition i att bruka magin på ett speciellt sätt. Kraften är densamma men de olika vägarna använder olika sätt att kanalisera den. En äldre magiker är ofta mäktigare än en yngre, inte för att de får olika mycket magisk kraft utan för att de lär sig använda kraften bättre med tiden. Vägen är också ett socialt sammanhang, ett nätverk av mentorer och lärjungar som är knutna till varandra genom riter. När en magiker knyts till en nod tilldelas också en Väg. Valet av Väg är något magikern gör i samförstånd med noden, enligt både vad som passar magikerns personlighet men också vad noden behöver för att upprätthålla en balans. Det händer att magiker byter Väg, men det är väldigt ovanligt.

Eftersom noder är ovanliga och inte kan producera hur mycket kraft som helst är de otroligt viktiga för magikersamhället. Magiker knutna till en nod kallas en nation och försvarar sin nod mot andra magiker till varje pris. Flera större och mindre krig har utspelat sig mellan magikernationer genom historien.

Hur många magiker en nod kan ge kraft till är olika beroende på hur stark den är, men om taket överskrids dräneras källan fort. Beslut om vem som får skaffa barn är därför ett samhälleligt beslut inom nationen (att skaffa barn utan att barnet har en förväntad plats vid en nod anses extremt oansvarigt). Eftersom en nods styrka kan förändras över tid brukar man försöka ha en “buffert” och inte knyta an fullt så många magiker som källan klarar. Dock har Visbys nod varit en väldigt stabil källa under många hundra år, så man har minskat bufferten och närmat sig smärtgränsen mer och mer, vilket vissa tror är anledningen till att källan mår dåligt idag.